Zasady sporządzania dokumentacji hydrogeologicznejPrzed rozpoczęciem różnego rodzaju inwestycji konieczne jest sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej. Jest ona dokumentem wymaganym m.in. w celu ustalenia zasobów i właściwości wód podziemnych. Wyjaśniamy, w jaki sposób powinna zostać sporządzona dokumentacja hydrogeologiczna i kiedy musi zostać wykonana.

Czym jest dokumentacja hydrogeologiczna?

Dokumentacja hydrogeologiczna jest wymaganym przepisami prawa dokumentem, który powstaje na podstawie przeprowadzonych badań hydrogeologicznych. Ich wykonanie jest niezbędne w przypadku wielu nowych inwestycji, jak również w przypadku prac prowadzonych na już zagospodarowanym terenie. Dokumentacja hydrogeologiczna musi zostać sporządzona przez specjalistów, co ma związek z koniecznością przeprowadzenia wielu badań i pomiarów w terenie, a także badań laboratoryjnych i związanych z ich wynikami obliczeń. Profesjonalnie wykonana dokumentacja hydrogeologiczna uwzględnia część graficzną, na którą składają się m.in. wykresy, mapy i przekroje hydrogeologiczne, jak i część tekstową.

Kiedy niezbędne jest sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej?

Dokumentacja hydrogeologiczna musi zostać sporządzona w celu ustalenia warunków hydrogeologicznych w przypadku różnych inwestycji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy ją wykonać, gdy m.in.:

  • inwestycja uwzględnia wykonanie odwodnień, które mają ułatwić wydobycie różnych kopalin,
  • inwestycja uwzględnia wykonanie odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi,
  • inwestycja może w negatywny sposób oddziaływać na wody podziemne.

Jak powinna zostać sporządzona dokumentacja hydrogeologiczna?

Dokumentację hydrogeologiczną sporządza się na podstawie wykonanych badań budowy geologicznej terenu oraz występujących na nim warunków hydrologicznych. W celu sporządzenia rzetelnej dokumentacji trzeba postępować zgodnie z określonymi zasadami. Uwzględniają one m.in. konieczność zbadania składu chemicznego i innych właściwości wód, wykonanie opisu warunków występowania wód podziemnych, jak również dokładną charakterystykę warstw wodonośnych. Na podstawie przeprowadzonych badań sporządzane są odpowiednie wykresy i obliczenia, które stanowią bardzo ważną część dokumentacji hydrogeologicznej. W zależności od celu sporządzania dokumentacji hydrogeologicznej może ona uwzględniać m.in. opis przedsięwzięć koniecznych w celu ochrony środowiska naturalnego, jak również inne elementy. Ze względu na złożoność oraz skomplikowany proces badania warunków hydrogeologicznych danego obszaru niezbędne jest korzystanie z usług ekspertów. Oferujemy Państwu profesjonalne usługi, w których zakres wchodzi sporządzanie rzetelnej dokumentacji hydrogeologicznej. Wykonujemy niezbędne badania terenowe oraz badania laboratoryjne, które są podstawą prawidłowo wykonanych dokumentacji i ekspertyz hydrogeologicznych.


Wróć do bloga