Kiedy przeprowadza się ekspertyzy geologiczne?Ekspertyza geologiczna określa warunki gruntowo-wodne na danym terenie. Poprzedzona jest profesjonalnymi badaniami geologicznymi i może być wykonana zarówno dla istniejących, jak i nowo powstających obiektów budowlanych.

Kiedy ekspertyza jest konieczna?

Przeprowadzenie badań gruntu jest konieczne, gdy inwestycja budowlana ma być realizowana na terenie o trudnej lub niepewnej strukturze geologicznej. Decyzję o tym, że niezbędne jest opracowanie ekspertyzy, podejmuje architekt. Jednak nawet wtedy, gdy architekt nie zleci przygotowania dokumentacji geologicznej, organ wydający pozwolenie na budowę może jej od inwestora oczekiwać. Warto więc być przygotowanym na to, że trzeba będzie skorzystać z usług fachowca, który określi jakość i specyfikę gruntów, m.in. pod kątem ich nośności, struktury czy poziomu wód gruntowych.

Ekspertyza to dokument, który może być bardzo przydatny dla architekta. Znajomość specyfiki gruntu pozwala na optymalne zaprojektowanie budynku lub adaptację projektu katalogowego. W ten sposób można zaplanować optymalny dla danego terenu, a jednocześnie najbardziej ekonomiczny sposób posadowienia budynku. Na tej podstawie można podjąć decyzję dotyczące rodzaju fundamentów czy wykonania głębokich wykopów.

Co zawiera ekspertyza geologiczna?

Ekspertyza geologiczna określa parametry gruntów oraz warunki gruntowo-wodne dla danego terenu. Wszelkie zawarte w dokumentacji informacje opierają się na wykonanych w terenie pracach badawczych oraz badaniach laboratoryjnych próbek gruntów.

W ekspertyzie geologicznej znaleźć się szczegółowe dane dotyczące podstaw formalnych prowadzonych działań, jak również wskazany powinien być cel i zakres działań. Istotną częścią ekspertyzy jest opis zastosowanych metod badawczych, które dobierane są adekwatnie do specyfiki danego terenu oraz charakteru realizowanej inwestycji.

Następnie zaprezentowane są wyniki prac terenowych oraz badań laboratoryjnych, w tym informacje na temat budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych czy analizy chemiczne. Ekspertyza zakończona jest szczegółowym podsumowaniem oraz wnioskami.


Wróć do bloga