Czym są piezometry?Piezometry, inaczej hydrogeologiczne otwory obserwacyjne, to urządzenia monitorujące zarówno poziom, jak i jakość wód gruntowych. Znajdują zastosowanie m.in. w miejscach zagrożonych podtopieniami oraz na obszarach, gdzie może dochodzić do zanieczyszczeń wody. W budownictwie umożliwiają dostosowanie projektu danego obiektu do panujących warunków gruntowych. Więcej na temat piezometrów dowiesz się w dalszej części naszego wpisu.

Piezometry — najważniejsze informacje

Piezometry to urządzenia moniturujące w postaci małośrednicowego (do 110 mm) otworu wiertniczego wydrążonego w ziemi (bez urządzeń pompujących). W hydrogeologii wykorzystywane są głównie do:

  • wykonywania pomiarów poziomu wód gruntowych,
  • określania temperatury wody,
  • określania kierunki wody i prędkości filtracji,
  • monitoringu jakości wody,
  • monitoringu stopnia zanieczyszczenia wód gruntowych.

Monitoring jakości i zanieczyszczenia wód gruntowych, realizowany w ramach usług geologicznych, odbywa się poprzez pobranie próbek do późniejszych badań laboratoryjnych (bakteriologicznych, geochemicznych i fizykochemicznych).

Pomiary w otworach hydrogeologicznych obserwacyjnych dokonuje się dwoma metodami:

  • przeliczając występujące w obszarze objętym pomiarami ciśnienie na jego wysokość uznaną za składową wysokości hydraulicznej,
  • bezpośrednio, czyli ustalając wysokość hydrauliczną.

Wyróżniamy dwa rodzaje piezometrów: otwarte i zamknięte. Piezometry otwarte zbudowane są z rury stalowej lub z tworzywa sztucznego o niewielkiej średnicy zakończonej filtrem, przez który przedostaje się woda do wnętrza. Instalowane są wewnątrz odwiertu, w jego warstwie wodonośnej, na głębokości pomiaru poziomu zwierciadła swobodnego wody gruntowej. Umożliwiają one bezpośrednie wyznaczenie poziomu zwierciadła wody gruntowej oraz jej najważniejszych parametrów, takich jak kierunek, prędkość filtracji czy temperatura.

Piezometry zamknięte instalowane są przez wbijanie, wciskanie lub bezpośrednie umieszczenie w otworze. Jest to rodzaj urządzenia bez obudowy, który po zainstalowaniu musi być wypełniony piaskiem lub zaprawą cementowo-bentonitową. Jego działanie opiera się na pomiarze ciśnienia porowego wody gruntowej, co pozwala na wyznaczenie poziomu zwierciadła.


Wróć do bloga